Brokekoor
Privacy Reglement
                    

                             
Privacyverklaring - Brokekoor

Privacybeleid
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Brokekoor verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van het Brokekoor en je om die reden persoonsgegevens verstrekt aan het Brokekoor, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacywet te verwerken.

Verantwoordelijke
1.1 Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:
Het secretariaat en daarmee het bestuur van het Brokekoor, Brahmslaan 11, 9603 CA Hoogezand.
Het secretariaat is bereikbaar via email bengvanderlaan@gmail.com of tel. 0598-325203
1.2 Verantwoordelijk voor publicatie van fotomateriaal op onze website is de webdesigner. Bereikbaar via het secretariaat

2. Welke gegevens verwerkt het Brokekoor en voor welk doel
2.1 in het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
voor- en achternaam
geboortedatum
adresgegevens
tel.nummer
e-mailadres
eventuele trouwdatum
2.2 Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
je geboortedatum om een kaart cq bloemen te sturen voor je verjaardag
Je adresgegevens om je te kunnen bereiken per post
Je tel.nummer en mailadres om je te kunnen bereiken voor het versturen van o.a. mededelingen; uitnodigingen; nieuwsbrief; bladmuziek het koor aangaande
Je trouwdatum om bij een jubileum een bloemetje te kunnen sturen
2.3 Met betrekking tot publicaties op onze website worden er foto’s en artikelen aangaande optredens of andere activiteiten uitsluitend onder auspiciën van het Brokekoor geplaatst.

3. Ledenlijsten
Het Brokekoor houdt voor het verwerken van de persoonsgegevens een ledenlijst bij.
Hierbij houden wij ons aan de eisen uit de Privacywet.
Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld:
Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
We vragen uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken waar deze toestemming vereist is.
Wij geven jouw gegevens niet door aan derde partijen, d.w.z. partijen buiten de vereniging tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Je rechten respecteren om je gegevens in te kunnen zien, te corrigeren of te wijzigen.
De ledenlijsten worden bewaard op de pc van de secretaris; de penningmeester en de voorzitter. Tevens worden de lijsten verspreidt onder uitsluitend de leden van het Brokekoor voor de onderlinge sociale contacten en het versturen van kaarten bij verjaardagen en ziekte.
Ter bescherming van je persoonsgegevens dienen deze gegevens bij zowel het bestuur als de leden opgeslagen te worden op met passende maatregelen beveiligde pc’s. Verdere verspreiding van de persoonsgegevens is nadrukkelijk verboden.

4. Wijziging in deze Privacyverklaring
Het privacybeleid kan door het bestuur ten allen tijden worden gewijzigd. Wijzigingen worden direct bekend gemaakt via de website en rechtstreeks aan de leden.

5. Inzagerecht en wijzigingen
Je hebt en behoudt het recht om je gegevens in te zien e/o te wijzigen.

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.